Stadgar för Glöstorps Samfällighetsförening

§1 FIRMA
Föreningens Firma är GLÖSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

§2 SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar: Anläggningssamfälligheten för inomkvartersgator, va-ledningar mm berörande Tuve 7:19-7:25, 7:97-7:143, 7:214-7:255, 9:66-9:77 och 9:89-9:170 enligt anläggningsbeslut meddelat 1985-05-08 (Dnr OK1 74/85)

§3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN
Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) andamål

§4 MEDLEM
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under §2

§5 STYRELSE säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Göteborgs kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

§6 STYRELSE val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.Mandattiden för ledamot är 2 år och suppleant ett år. Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på endast ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7 STYRELSE kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamotens ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§8 STYRELSE beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelssammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstantal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för orföranden lett sammanträdet.

§9 STYRELSE förvaltning
Styrelsen skall:

* Förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar.

* Föra redovisning över föreningens räkenskaper.

* Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare.

* Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.

Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren.

I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§10 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisions berättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 RÄKENSKAPSPERIOD
Föreningens räkenskaper omfattar tiden: 1/1 – 31/12

§12 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie stämma skall årligen hållas under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erfordeligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§13 KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i §12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom brev.

§14 MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad. (ändr enl protokoll 86-05-28)

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

* Val av orförande av stämman.

* Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)

* Val av två justeringsmän.

* Styrelsens och revisorernas berättelse.

* Ansvarsfrihet för styrelsen.

* Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

* Ersättning till styrelsen och revisorerna.

* Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

* Val av styrelse och styrelseorförande.

* Val av revisorer.

* Fråga om val av valberedning.

* Övriga frågor.

* Meddelande av plats där stämmaprotokollet hålles tillgängligt.

§16 DISPOSITION AV AVKASTNING
Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§17 STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. i fråga om omröstning m.m. gäller 48,49,51 och 52 §§lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§18 FLERA VERKSAMHETSGRENAR      Struket

§19 PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.