Kontaktman

I varje länga skall medlemmarna utse en kontaktperson. Eventuellt byte av kontaktperson bör ske i början av året och omedelbart meddelas styrelsen.

Kontaktmannens uppgift är att:

– Vara styrelsens länk till medlemmarna.

– Delta i kontakmannamöte en gång om året. Han skall före mötet inhämta synpunkter från medlemmarna och sedan rapportera till medlemmarna om mötet.

– Initiera städning inom det område som längan ansvarar för enligt städkarta. Kartan finns i kontaktmanna pärmarna och i källargångarna.

– Ansvara för kontakmannapärmen och överlämna den till efterföljande kontaktman.

– Anmäla byte av kontaktman till styrelsens sekreterare (namn, husnummer och telefon)

Klicka här för aktuell förteckning över Norumsgärdes kontaktmän.

Kontaktmanna mötesprotokoll