Regler

Ditt boende här på Norumsgärde är en blandning mellan privat- och gemensamhetsboende: du äger din fastighet, men fastigheten ingår i en samfällightesförening , Glöstorps Samfällighetsförening.. Detta innebär många praktiska fördelar, men även skyldigheter gentemot föreningen och övriga grannar. Ett välskött område och trevlig miljö ger bättre trivsel för alla oss som bor på Norumsgärde

Till samhällighetsförening hör en gemensamhetsanläggning, som består av följande anläggningar:
* Gågator
* Garage och förråd
* Parkeringsytor
* Grönytor och lekplatser
* Kall-, spill, och dagvattenledningar, stuprör
* Värmekulvert med erforderliga ledningar och installationer
* Ytterbelysning på stolpar och på/i garage
* Belysning i källargång
* Moloker.

Gemensamhetsanläggningen förvaltas av Glöstorps Samfällighetsförening. Till hjälp har man tre förvaltare med olika ansvarsområde. Se under menyn “nyttig info” vem som är förvaltare för tillfället.

DEN EGNA FASTIGHETEN Du som fastighetsägare bekostar själv all reparation och underhåll på och inom din egna fastighet. Enda undantaget är stuprören som ägs och underhålls av samfälligheten, dock ej stuprören på entrétaket, dessa tillhör fastighetsägaren. Även stuprännorna tillhör fastighetsägaren.

GÅGATOR Gågatorna ingår i gemensamhestanläggningar men medlemmarna städar och snöröjer framför sin egen fastighet. Detta innebär att båda sidorna och eventuellt gavel måste hållas ordning inte bara framsidan. Observera att du som fastighetsägare är ansvarig för städning och snöröjning utanför din fastighet. Sker en olycka inom “ditt” område pga av dålig eller utebliven skötsel, kan du bli skadeståndsansvarig. Använd sand från parkeringsgårdarna vid halka.

Undvik onödig bilkörning på gågatorna. Gågatorna är skyltade som gångväg, så både cykling och bilkörning är egentligen förbjuden. Kör därför endast in för i- och urlastning av tunga och skrymmande bagage och cykla försiktigt.

Parkering av bilar och moped/scooter körning får ABSOLUT inte förekomma på gågatorna.

Idka inte bilvård (tvätt och dammsugning) på gågatorna.

Medlemmarna deltar i städning av området enligt fastställd städplan. 2 ggr årligen (vår/höst). Utebliven närvaro debiteras med 600:- (om ingen av medlemmarna i fastigheten närvarar). Se till att komma med på checklistan som kontaktmannen i din länga har. Varje medlem har en liten lott som dom skall ta hand om utöver sin egna trädgård. Vart den ligger finner man på anslagstavlan vid infarten till varje parkerings gård.

Häckarna klipps och ansas så densamma inte tillåts växa ut över gågatan (jäms kantstenen).Utryckning och servicefordon måste få möjlighet att komma fram. För träd så gäller min 5 meter som gräns för hur mycket de får hänga över gågata eller väg.

GARAGE OCH PARKERINGSRUTA Varje medlem disponerar ett garage och medföljande parkeringsruta. Garagen tillhör Samfällighets- föreningen men disponeras av medlemmarna. Föreningen står för underhåll och reparationer. Anmäl snaras snarast till förvaltaren.

För att förhindra överbelastning av garagets intag får max 600W tas ut per uttag.

Större bilreparationer eller annan verksamhet får ej förekomma i garagen. Motor- eller kupevärmare av förbränningstyp får ej användas i garagen och att lagra explosiva eller brännbara ämnen är heller inte tillåtet.

Lås alltid garageporten!

Husvagnar och lastbilar på parkeringsgårdarna stjäl oftast plats från grannens parkerings plats och stör dessutom framkomligheten. När det är snöfritt kan temporär parkering ske.

Föreningen förfogar över ett antal extra garage och parkeringsplatser. Är du i behov av extra plats kontaka kassören.

Parkeringsrutorna längst matargatorna är avsedda för medlemmarnas gäster endast för korttidsparkering.

Man har ingen rätt att utnyttja dessa som långtidsparkeringar eller som skrotupplag. (Dvs parkera avställda bilar där)

STUPRÖR OCH HÄNGRÄNNOR Av praktiska skäl är det så reglerat, att föreningen äger och således bekostar underhåll och utbyte av samtliga stuprör. Hängrännorna däremot tillhör fastighetsägarna.

KÄLLARGÅNG OCH KÄLLARTRAPPA Ansvaret och underhållet för källartrappan och källardörren ligger på gavelfastigheten. Yttertrappan till källaren hålls ren från löv och snö(avloppsbrunnen får ej bli igensatt då det finns risk för översvämning). Salta INTE trappan, det kan bli snabbt bli stora skador i betongen.

Källargången ägs och sköts av berörda fastighetsägare när det gäller städning, lampbyten och underhåll. Var och en har sin egna privata bit men genom servitut får övriga i länghalvan använda den till förbipassering och transporter. Håll gången framkomlig då den enligt brandmyndigheten vid brandfara måste kunna användas som utrymmingväg. Hyllor på planket är inte tillåtna.

Rören bakom träväggen i källargången måste vara lätt tillgängliga vid eventuellt läckage.

Om belysningen i källargången måste vara tänt en längre tid skall du kontaka någon i styrelsen. Du får ej sätta själv strömbrytarnas automatik ur funktion, denna kan då brännas sönder.

BRUNNAR OCH AVSTÄNGNINGSVENTILER I vissa radhustomter är brunnar till avlopps- och värmekulvertar samt vattenledningar och avstängningsventiler placerade. Dessa måste ligga i dagen och vara åtkomliga vid inspektion, rensning och dyligt. De får således på inga villkor övertäckas.

CENTRALANTENN Centralantenn anläggningen för TV och radio är av fabrikat Hirschman. Det är absolut nödvändigt att anslutningssladden till uttagen är av samma fabrikat. Används annan anslutningssladd blir inte bara din egen mottagning dålig, utan även grannarnas TV-bild störs.

MOLOCKERNA Det finns två molocker, i den ena(mindre) läggs ENDAST komposterbart avfall. Använd de papperspåsar som delas ut 2ggr årligen. I den andra slängs övrigt restavfall, EJ glas, tidningspapper, kartonger av olika slag (tex mjölkkartong), glas, metall och övrigt farligt avfall. Kör dessa saker till en återvinningsstation istället. Det finns en på Tuve torg samt en vid garagen norumshöjd.

Den ena av de två är låst för att inte utomstående skall kunna slänga sitt avfall där.

Låset får absolut inte smörjas av någon annan än förvaltarna. De kräver speciell olja som inte gör det hela värre istället.

CONTAINRAR Varje vår- och höst städning ställs tre containrar upp för avfall. Vid matargata 2 slängs det blandat avfall, dock ej tillåtet att slänga köksutrustning eller renoveringsavfall(toaletter, badkar m.m). I de andra slängs enbart brännbart avfall. Alla dessa containrar är först och främst ämnade för den gemensamma städningen som brukar vara på en Lördag. Först efter att städningen har utförts får man slänga sitt egna skräp i mån av plats.

FLYTTNING Vid flyttning skall Du i god tid meddela styrelsen ditt beslut och Din nya adress. Du skall även informera hur du och den nya ägaren har kommit överens om att göra med den årliga avräkningen. DEn som flyttar ut skall även meddela den nyckelansvarige i styrelsen, som sedan ser till att nyckalrna överförs till och kvitteras av den nyinflyttade. Beställning av flera nycklar kan endast ske av nyckelansvarig i styrelsen .

VÄRMESYSTEM Åtgärder i vårt gemensamma värmesystem, måste anmälas till ansvarig förvaltare. Det gäller t.ex. vid luftning av element och innan Du återställer ett element efter att du har tömt systemet. Detta p.g.a. att systemet alltid måste återfyllas så att trycket kan hållas uppe. Sker inte detta, får inte alla i längan ordentlig värme. Ett önskemål är därför att elementluftningen samordnas, så att förvaltaren endast behöver komma till längan en gång